مقاله رابطه ابعاد بهزيستي روان شناختي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر (۱۳۸۵-۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد بهزيستي روان شناختي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر (۱۳۸۵-۸۶)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله بهزيستي روان شناختي
مقاله پذيرش خود
مقاله رابطه مثبت با ديگران
مقاله خودمختاري
مقاله زندگي هدفمند
مقاله رشد شخصي
مقاله تسلط بر محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسنيه
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عاشورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامتي يك مفهوم چند بعدي است كه علاوه بر بيمار نبودن، احساس شادكامي و بهزيستي را نيز در برمي گيرد. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بهزيستي روان شناختي و سلامت عمومي در بين دانشجويان طراحي و اجرا گرديد.
روش اين پژوهش از نوع همبستگي است. تعداد ۱۴۵ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر با استفاده از روش تصادفي به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه جمعيت شناختي، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) و مقياس هاي بهزيستي روان شناختي ريف.(SPWB)  داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS  در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميانگين خرده مقياس اختلال در كاركرد اجتماعي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) بالاتر از ساير عامل ها مي باشد (M=7.3) و افسردگي از كمترين ميانگين برخوردار است (M=4.08). نتايج نشان داد كه بين ابعاد بهزيستي روان شناختي (پذيرش خود، رابطه مثبت با ديگران، خودمختاري، زندگي هدفمند، رشد شخصي، تسلط بر محيط) و سلامت عمومي رابطه منفي معنا دار وجود دارد (P<0.01).  35درصد از تغييرات واريانس نمرات سلامت عمومي با نمرات بهزيستي روان شناختي قابل پيش بيني است.