مقاله رابطه ابعاد جهت گيري هدفي با خلاقيت در دانش آموزان دبيرستاني شاغل به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۴۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد جهت گيري هدفي با خلاقيت در دانش آموزان دبيرستاني شاغل به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله جهت گيري هدفي
مقاله دانش آموزان استعدادهاي درخشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: به پژوه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي سميه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: ملتفت قوام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد جهت گيري هدفي با خلاقيت در دانش آموزان پايه سوم دبيرستان شاغل به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان شهر شيراز بود. در اين پژوهش، ۲۰۳ نفر دانش آموز دبيرستاني (۱۰۰ دانش آموز دختر و ۱۰۳ دانش آموز پسر) شركت داشتند. داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه جهت گيري هدفي اليوت و مك گريگور و پرسشنامه خلاقيت عابدي جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از روش‎هاي آماري تحليل رگرسيون چندمتغيره و تحليل واريانس، مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين ابعاد جهت گيري هدفي با خلاقيت وجود دارد. بدين ترتيب كه ابعاد جهت گيري هدفي ۲۱ درصد از متغير خلاقيت را پيش بيني مي كند؛ به طوري كه از اين ميان جهت گيري عملكردي- اجتنابي و جهت گيري عملكردي – رويكردي به صورت منفي و جهت گيري تبحري – رويكردي به صورت مثبت سهم معناداري در پيش بيني خلاقيت داشته اند. در حالي که بين جهت گيري تبحري – اجتنابي با خلاقيت، رابطه معناداري وجود نداشت. همچنين يافته‎هاي به دست آمده نشان داد که دانش آموزان دختر و پسر از نظر ابعاد جهت گيري هدفي و خلاقيت تفاوت معناداري داشتند.