مقاله رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل پنجگانه شخصيت از منظر فردي و زوجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل پنجگانه شخصيت از منظر فردي و زوجي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلبستگي بزرگسالان
مقاله اضطراب دلبستگي
مقاله اجتناب دلبستگي
مقاله شخصيت
مقاله پنج عامل بزرگ شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروشان پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه هاي دلبستگي و پنج عامل بزرگ شخصيت در تبيين تفاوت هاي فردي، ويژگي هاي مشترکي دارند. تحقيقات مختلفي رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل شخصيتي را بررسي کرده اند. هدف از اين پژوهش بررسي همبستگي ساده ابعاد دلبستگي و عوامل شخصيتي، و نيز بررسي رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل پنجگانه شخصيت در سطح فردي و در سطح زوجي بود. جامعه پژوهش شامل همسران ساکن در شهر اصفهان بود که از اين جامعه ۱۸۰ نفر (۹۰ زوج) به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها به پرسشنامه تجديد نظر شده تجارب در روابط نزديک (ECR-R) و پرسشنامه پنج عاملي نئو (NEO-FFI) پاسخ دادند. براي تحليل داده ها علاوه بر روش هاي توصيفي از ضريب همبستگي ساده و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي به روش گام به گام استفاده شد.
نتـايج نشان داد کـه اضطراب دلبستگي بـا روان رنجوري خود، روان رنجوري همسر، و ابعاد دلبستگي همسر، رابطه مثبت معنادار و با برون-گرايي همسر رابطه منفي معنادار دارد. اجتناب دلبستگي با برون گرايي، توافق پذيري، وجدان گرايي خود، و برون گرايي همسر رابطه منفي، و با ابعاد دلبستگي همسر رابطه مثبت معنادار دارد. در سطح فردي اضطراب دلبستگي عمدتا توسط روان رنجوري خود، و اجتناب دلبستگي توسط برون گرايي و توافق پذيري تبيين مي شود. در سطح زوجي اضطراب دلبستگي به ترتيب توسط روان رنجوري خود و اجتناب دلبستگي همسر پيش بيني مي شود. هم چنين اجتناب دلبستگي به ترتيب توسط برون گرايي خود، اضطراب دلبستگي همسر، و برون گرايي همسر تبيين مي گردد. به طور کلي ابعاد دلبستگي هم جز ويژگي افراد و هم جز ويژگي رابطه است.