مقاله رابطه ابعاد عدالت سازماني با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد عدالت سازماني با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت توزيعي
مقاله اعتماد سازماني
مقاله اعتماد به سرپرست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتيان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 ژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه عدالت سازماني ادراک شده با اعتماد (اعتماد سازماني و اعتماد به سرپرست) کارکنان مجتمع فولاد مبارکه انجام شد. اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونه پژوهش را ۲۹۰ نفر از كاركنان مجمتع فولاد مباركه اصفهان در سال ۱۳۸۷ تشکيل مي دادند، که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين پژوهش از چهار پرسشنامه عدالت رويه اي (نيهوف و مورمان، ۱۹۹۳) (a=0.86) عدالت توزيعي (كالكيت، ۲۰۰۱) (a=0.91)، اعتماد سازماني مورمان، (بلاكلي و نيهوف، ۱۹۹۸) (a=0.66) و اعتماد به سرپرست (هارتوگ و كوپمن، ۲۰۰۳) (a=0.87) استفاده شد، که روايي و پايايي آنها مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده ها روش رابطه اي (همبستگي و رگرسيون) به كار رفت. نتايج پژوهش نشان دهنده روابط مثبت و معنادار ميان ابعاد عدالت و ابعاد اعتماد بود (p<0.01). همچنين ابعاد عدالت قادر به پيش بيني ابعاد اعتماد بودند (p?0.01). پيشنهادهاي کاربردي براي راهنمايي مديران و مسوولان سازماني ارايه گرديد.