مقاله رابطه ابعاد مادي و غير مادي رفاه اجتماعي با مشاركت شهروندان در امور شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد مادي و غير مادي رفاه اجتماعي با مشاركت شهروندان در امور شهري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس محروميت نسبي
مقاله اعتماد نهادي
مقاله رضامندي اجتماعي
مقاله رضامندي بهداشتي
مقاله رفاه مادي
مقاله مشاركت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: افزايش جمعيت و شهرنشيني به عنوان پديده اي فراگير مخصوصا در كلان شهرهاي بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از جمله ايران و مشكلات ناشي از آن، باعث شده است بسياري از نظريه پردازان شهري به مشاركت شهروندان در امور شهري، توجه خاصي نمايند. هدف مقاله حاضر، بررسي مشاركت شهروندان در امور شهري و رابطه رفاه اجتماعي با آن بوده است.
روش: روش تحقيق، پيمايشي بوده و براي سنجش متغيرهاي مستقل و وابسته، تعداد ۷۰۰ نفر پاسخگو به شيوه نمونه گيري چندمرحله اي از بين سرپرستان خانوارهاي ۷ منطقه شهرداري اصفهان به عنوان نمونه نهايي انتخاب و به پرسشنامه هاي تهيه شده پاسخ گفته اند (سال ۱۳۸۶).
يافته ها: بر اساس يافته هاي تحقيق حاضر، بيشتر شهروندان اصفهاني، مشاركت بالايي در امور شهري داشته و بين ابعاد غيرمادي رفاه اجتماعي و مشاركت شهروندان در امور شهري، رابطه معني دار خطي حاصل آمده است. همچنين بر اساس ضريب تبيين اصلاح شده رگرسيوني مي توان گفت كه ۱۷ درصد تغييرات متغير وابسته، از طريق متغيرهاي وارد بر مدل رگرسيوني تبيين گرديده و رابطه اعتماد نهادي با متغير وابسته، بيش از بقيه متغيرها بوده است.
نتايج: هر قدر اعتماد نهادي و رضامندي اجتماعي و شهروندان در حد بالا و احساس محروميت آنان در حد پاييني باشد، به همان اندازه، مشاركت آنان در امور شهري، بيشتر خواهد بود.