مقاله رابطه اختلال در سلامت رواني و خشنودي شغلي با رضايت زناشويي در زنان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه اختلال در سلامت رواني و خشنودي شغلي با رضايت زناشويي در زنان شاغل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال در سلامت رواني
مقاله خشنودي شغلي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش رابطه اختلال در سلامت روان و خشنودي شغلي با رضايت زناشويي كاركنان زن متاهل صنعت نفت گچساران در سال ۱۳۸۸ بود. حجم نمونه ۱۵۰ نفر بودكه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. در اين تحقيق از آزمون رضايت زناشويي انريچ، فهرست تجديد نظر شده SCL- 90R و آزمون توصيف شغلي استفاده و طرح تحقيق از نوع همبستگي بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده گرديد. يافته ها نشان دادكه بين اختلال در سلامت رواني و رضايت زناشويي زنان در سطح P<0.0001 رابطه منفي معني داري وجود دارد. بين خشنودي شغلي و رضايت زناشويي زنان در سطح P<0.0001 رابطه مثبت معني داري وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون نشان داد كه بين اختلال در سلامت روان و خشنودي شغلي با رضايت زناشويي كاركنان زن رابطه چندگانه وجود دارد که درسطح P<0.0001 معني دار است. به عبارتي متغيرهاي اختلال در سلامت رواني و خشنودي شغلي به ترتيب پيش بيني کننده هاي مناسبي براي رضايت زناشويي مي باشند.