مقاله رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي مذهبي
مقاله خشونت
مقاله فرزند پروري
مقاله کودک
مقاله کودک آزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در جامعه ما اهتمام به آموزش مذهبي به ويژه در كودكان دل مشغولي اساسي اولياي امور است، تربيت مذهبي كودك نيز ريشه در نحوه تعامل والدين با وي دارد. هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكان، بود.
مواد و روش ها: طي پژوهشي توصيفي ميداني از ۱۲۲ كودك ۶ تا ۱۱ ساله (۶۷ پسر و ۵۵ دختر) كه به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند، با استفاده از يك مصاحبه نيمه سازمان يافته فردي و ترسيم نقاشي، اطلاعات لازم در راستاي رسيدن به اهداف پژوهش، گردآوري و با استفاده از آزمون مجذور خي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد، كودكاني كه در معرض تنبيه والدين (اعم از جسماني يا كلامي) قرار داشتند در ترسيم تصوير خداوند، بيش از تصاوير انساني، نمادها را مورد استفاده قرار مي دهند. علاوه بر اين كودكان آزار ديده به دعاكردن در زمان خاص و مواقع نياز و دعا براي نزديكان خود تمايل بيش تري داشتند. در مقابل كودكاني كه آزاري را گزارش نكرده بودند، به هميشه دعا كردن، دعا كردن براي آشنايان خويش و دعا براي مردم و اهداف متعالي گرايش بيش تري نشان دادند. همچنين دعا براي طلب سلامتي، آمرزش خود و اطرافيان رتبه نخست دعاي كودكان را به خود اختصاص داده بود. در حالي كه دعا براي امام عصر (عج) در رتبه آخر دعاهاي كودكان قرار داشت.
نتيجه گيري: يافته ها به اهميت والدين و آموزش هاي آموزشگاهي بر مذهب كودكان اشاره دارد و ضمن آن كه اطلاعاتي به دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي مذهب كودكان مي افزايد مي تواند در آموزش مذهب به كودكان نيز مفيد واقع شود.