مقاله رابطه استرس شغلي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه استرس شغلي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله تاب آوري
مقاله پرستاران زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نيا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورشاطري مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پرستاري شغل پراسترسي است که پي آمدهاي جدي جسماني و رواني ايجاد مي کند. پژوهش حاضر رابطه بين استرس هاي شغلي و تاب آوري را با فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاي دولتي شهر رشت بررسي مي کند.
روش ها: واحدهاي پژوهش در اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي ، ۱۲۴ کارشناس پرستاري شاغل در بخش هاي اورژانس، جراحي، زنان، کودکان و قلب بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي استرس شغلي ، فرسودگي شغلي، تاب آوري و جمعيت شناختي جمع آوري شده، با فنون آماري همبستگي، تحليل رگرسيون، تحليل واريانس يکراهه و توکي (با نرم افزار (SPSS-16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين استرس هاي شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران، رابطه مثبت معنادار وجود داشت. بين استرس هاي شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران با تاب آوري آن ها رابطه منفي معنادار وجود دارد. متغيرهاي سن، تاب آوري ، استرس و بخش محل کار پرستاران توانستند فرسودگي شغلي پرستاران را پيش بيني کنند. بين گروه هاي شغلي پرستاران از لحاظ استرس و فرسودگي شغلي تفاوت معنادار وجود دارد. تفاوت بين پرستاراني که در بخش هاي قلب و کودکان فعاليت مي کنند معنادار نيست ولي اين تفاوت در پرستاراني که در بخش هاي اورژانس و زنان اشتغال دارند معنادار بود.
نتيجه گيري: تاب آوري تعديل کننده استرس و فرسودگي شغلي است. براي توانمندسازي پرستاران در برابر استرس ها، پيشنهاد مي شود تاب آوري در آموزش هاي پرستاري مدنظر قرار گيرد.