مقاله رابطه استرس شغلي و خودکار آمدي با رضايت از زندگي در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه استرس شغلي و خودکار آمدي با رضايت از زندگي در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله خودکار آمدي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله امدادگران حوادث گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي ارجنگي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ‏فراهاني محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه متقابل عوامل استرس زاي شغلي و خودکار آمدي با رضايت از زندگي در امدادگران گاز استان اصفهان انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۳۷ نفر از امدادگران شرکت گاز بود که به شيوه دربستي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي خود گزارشي استرس شغلي مارتينسون (۲۰۰۱)، پرسشنامه خودکار آمدي عمومي شرر و همکاران (۱۹۸۲) و پرسشنامه رضايت از زندگي داينر و همکاران (۱۹۸۵) را تکميل نمودند. از روش مدل يابي معادلات ساختاري براي ارزيابي مدل فرضي استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد که مدل فرضي روابط بين عوامل استرس زاي شغلي، خودکار آمدي و رضايت از زندگي از برازش قابل قبولي برخوردار است. بر اساس اين مدل عوامل استرس زاي شغلي از طريق مستقيم و غير مستقيم بر رضايت از زندگي تاثير مي گذارد. متغير خودکار آمدي در رابطه بين عوامل استرس زا و رضايت از زندگي ميانجي است.