سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه کبیری – کارشناس ارشد مدریت کشاورزی دانشگاه تبریز
رسول محمدرضایی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
شاپور ظریفیان – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در کشورهایی مثل ایران با نرخ بیکاری بالا و نرخ خوداشتغالی پایین، تحریک کردن کارآفرینی برای سرعت بخشیدن به پذیرش فرایندها و محصولات نو از اولویت های اساسی به شمار می آید. بدین دلیل به منظور بررسی رابطه استعدادهای شخصیتی و جامعه شناختی کارآفرینانه با سطح پذیرش کشت کلزا، تعدا ۱۱۵ کشاورز کلزا کار شهرستان کازرون به عنوان افراد پذیرنده یک محصول جدید و دارای استعدادهای کارآفرینانه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب و به روش پیمایشی مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه با مصاحبه حضوری بود، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss15 و با به کارگیری آماره های توصیفی و ضرایب همبستگی انجام گرفت.
نتایج نشان داد که: ویژگی های شخصیتی مانند ریسک پذیری، تحمل ابهام، داشتن مرکز کنترل درونی، عزم و اراده، استقلال و توفیق طلبی با سطح پذیرش دارای مثبت و معنی دار و همچنین ویژگی های جمعیت شناختی مانند وضعیت تاهل، الگوی نقش، تجربه، عضویت در تشکلها، شرکت در کلاسهای ترویجی و تاثیر کلاسهای ترویجی با سطح پذیرش معنی دار شده، که از بین این متغیرهای معنی دار شده تجربه و عضویت در تشکل رابطه معکوس با سطح پذیرش داشتند.