مقاله رابطه استفاده از امكانات محلي با بعد اقتصادي مقتدرسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: رابطه استفاده از امكانات محلي با بعد اقتصادي مقتدرسازي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امكانات محلي
مقاله بعد اقتصادي مقتدرسازي
مقاله زنان سرپرست خانوار
مقاله گروه هاي هميار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت زادگان اصفهاني شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: براي مقتدرسازي گروه هاي فقير جامعه مانند زنان سرپرست خانوار بعد اقتصادي داراي اهميت است، اين تحقيق درجستجوي راه حلي براي تقويت بعد اقتصادي مقتدرسازي گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي است.
روش: جامعه مورد مطالعه شامل ۲۵ گروه هميار شهرستان تهران است كه در حدود ۱۱۵ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي را در بر مي گيرد. ميزان استفاده از امكانات محلي و رابطه آن با ميزان درآمد و مالكيت گروه هاي هميار با استفاده از پرسشنامه و كنترل داده هاي آن به وسيله مشاهده مستقيم بررسي شد.
يافته ها: مراجعه به امكانات محلي با بعد اقتصادي مقتدرسازي رابطه دارد. استفاده بيش تر مددكار اجتماعي از امكانات محلي با افزايش ميزان درآمد گروه هميار رابطه نشان مي دهد، در صورتي كه اتكا بر اعتبارات و اقدامات ستادي سازمان بهزيستي تنها با افزايش ميزان مالكيت گروه هميار رابطه نشان مي دهد.
نتايج: دوام و بقاي مقتدرسازي اقتصادي و درآمد حاصل از آن براي گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار با استفاده و اتكاي مددكار اجتماعي، به امكانات محلي رابطه نشان مي دهد.