مقاله رابطه اضافه وزن با اعتماد به نفس، افسردگي، سبك زندگي و خودپنداره بدني در زنان خود معرف به مراكز كاهش وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه اضافه وزن با اعتماد به نفس، افسردگي، سبك زندگي و خودپنداره بدني در زنان خود معرف به مراكز كاهش وزن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله زنان خودمعرف به مراکز کاهش وزن
مقاله افسردگي
مقاله اعتماد به نفس
مقاله سبك زندگي
مقاله خودبدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ريسمانچيان بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اضافه وزن در زنان خود معرف به مراكز كاهش وزن با اعتماد به نفس، افسردگي، سبك زندگي و خود بدني (خود پنداره بدني) در شهر اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. در راستاي دستيابي به هدف پژوهش از سه مركز (مطب هاي خصوصي پزشكان تغذيه و كنترل اضافه وزن) در بهار ۱۳۸۵ تعداد۱۰۰ نفر از زنان خود معرف براي كاهش و يا كنترل وزن به صورت تصادفي ساده براي پاسخگويي به مقياسهاي پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه اعتماد به نفس كوپراسميت، پرسشنامه خود بدني تام كش، پرسشنامه افسردگي بك و پرسشنامه سبك زندگي بوده است. ميزان اضافه وزن بر حسب تفاوت وزن فعلي از وزن ايده آل اندازه گيري شده است. پايايي پرسشنامه هاي پژوهش بر حسب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه اعتماد به نفس ۶۹/۰، براي پرسشنامه افسردگي ۸۳/۰، براي پرسشنامه سبك زندگي ۷۸/۰ و براي پرسشنامه خود بدني ۷۵/۰ به دست آمد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان و گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که اضافه وزن صرفا با افسردگي (P<0.01 و ۲۹۴/۰=r)، وزن ذهني (P<0.01 و ۶۴۵/۰=r) و ارزشيابي قيافه (P<0.01 و ۳۳۵/۰=r) داراي رابطه معناداري است. در تحليل رگرسيون همزمان، وزن ذهني و جهت گيري تناسب اندام (دو زير مقياس خود بدني) داراي توان پيش بيني معنادار (P<0.05) براي اضافه وزن بودند. اما در تحليل رگرسيون گام به گام به ترتيب وزن ذهني، جهت گيري تناسب اندام و ارزشيابي قيافه داراي توان پيش بيني معنادار (P<0.05) براي اضافه وزن بودند.