مقاله رابطه اضطراب اجتماعي، اميدواري و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان تحصيلات تكميلي واحد علوم و تحقيقات خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه اضطراب اجتماعي، اميدواري و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان تحصيلات تكميلي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله اميدواري
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله احساس ذهني بهزيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدين هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه اضطراب اجتماعي، اميدواري و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان تحصيلات تكميلي واحد علوم و تحقيقات خوزستان بود. نمونه اين پژوهش شامل ۳۴۰ نفر بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين تمامي دانشجويان زن و مرد واحد علوم و تحقيقات خوزستان انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي اضطراب اجتماعي، اميدواري ميلر و حمايت اجتماعي فيليپس و رضايت از زندگي (SWLS) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري در سطح معناداري P<0.001 نشان داد كه بين اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي رابطه منفي معني داري وجود دارد ولي بين اميدواري و احساس ذهني بهزيستي و همچنين بين حمايت اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي رابطه مثبت معني داري وجود دارد. همچنين يافته ها نشان داد كه بين اضطراب اجتماعي، اميدواري و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي رابطه چندگانه معني دار وجود دارد.