مقاله رابطه اضطراب مادر در بروز زايمان زودرس خودبخودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه اضطراب مادر در بروز زايمان زودرس خودبخودي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله زايمان زودرس
مقاله وزن كم هنگام تولد
مقاله نتايج بارداري
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اميري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلمليان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي احمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اميرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زايمان زودرس يكي از عوامل مهم عوارض و مرگ مير پري ناتال محسوب مي شود. تاثير اختلالات خلقي بر روي نتايج بارداري بصورت متناقض بيان شده است. عوامل روحي و رواني با افزايش ترشح هورمون آزادكننده كورتيكوتروپين (CRH) مي تواند سبب افزايش زايمان زودرس شود. لذا اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين اضطراب مادر باردار با زايمان زودرس انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه كوهورت بر روي ۶۸۲ نفر از زنان باردار تك قل كه جهت مراقبت پري ناتال در هفته هاي ۲۸-۲۰ بارداري به مراكز بهداشتي درماني شهري بابل مراجعه كرده و فاقد سابقه بيماري هاي رواني، مصرف دارو و ابتلا به بيماريهاي مزمن و عوارض دوران بارداري بودند، انجام گرديد. سن حاملگي بر اساس تاريخ آخرين قاعدگي(Last Menstrual Period, LMP)  و يا سونوگرافي در نيمه اول بارداري در نظر گرفته شد. ميزان اضطراب آشكار (موقعيتي) و پنهان (ذاتي) آنان با استفاده از پرسشنامه معتبر اشپيل برگر (Spiel berger) مورد بررسي قرار گرفت. مادران باردار با نمره اضطراب آشكار بيش از ۴۵ بعنوان گروه مورد (افراد مضطرب) و مادران باردار با نمره اضطراب آشكار ۴۵ يا كمتر بعنوان گروه شاهد (بدون اضطراب) در نظر گرفته شدند و سپس تمامي نمونه ها تا پايان حاملگي از نظر وقوع زايمان زوردس پيگيري و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات اضطراب آشكار و پنهان زنان باردار با زايمان زودرس به ترتيب ۴۲٫۷±۱۰٫۸ و ۵۲٫۹±۳٫۹ و ميانگين نمرات اضطراب آشكار و پنهان زنان باردار با زايمان ترم به ترتيب ۳۷٫۸۱±۵٫۷۱ و ۵۰٫۶۸±۵٫۲۰ بوده است. با افزايش نمرات اضطراب زنان باردار ميزان وقوع زايمان زودرس و وزن كم هنگام تولد افزايش داشت (P<0.0001). بين اضطراب آشكار با زايمان زودرس با CI %95 (2.50-4.7) RR=3.1 و بين اضطراب آشكار با وزن كم هنگام تولد با CI%95 (1.6-4.2) RR=2.6  ارتباط آماري معني دار وجود داشته است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه اضطراب مادر در بارداري سبب افزايش زايمان زودرس خودبخودي و وزن كم هنگام تولد مي شود بنابراين غربالگري از نظر بيماريهاي روحي و رواني در مراقبتهاي روتين بارداري توصيه مي شود.