مقاله رابطه اضطراب و افسردگي با ميزان معنويت در دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: رابطه اضطراب و افسردگي با ميزان معنويت در دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله معنويت
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غباري بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: متولي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي راد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عسگرآبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تبيين رابطه بين ابعاد مختلف معنويت با اضطراب و افسردگي در دانشجويان دانشگاه تهران و همچنين تعيين توان پيش بيني ابعاد مختلف معنويت در ميزان افسردگي و اضطراب دانشجويان است.
روش: پژوهش پس رويدادي (علي-مقايسه اي) است. ۳۰۴ نفر از دانشجويان (۱۲۴ پسر و ۱۸۰ دختر) دانشگاه تهران به صورت طبقه اي سهمي انتخاب شدند و به فهرست بازبيني نشانگان رفتاري (دراگوتيس و همکاران، ۱۹۸۳) و مقياس تجربيات معنوي (غباري بناب و همکاران، ۱۳۸۴) پاسخ دادند.
يافته ها: نشان داد بين ميزان اضطراب و ابعاد معنويت (معنايابي در زندگي و ارتباط با خدا) همبستگي منفي و بين افسردگي و اضطراب و تجربيات سلبي دانشجويان در معنويت همبستگي مثبت است. همچنين بين ميزان افسردگي، معنايابي در زندگي، ارتباط با خدا و شکوفايي معنوي در دانشجويان همبستگي منفي بود. از لحاظ جنس، اضطراب و افسردگي در دختران بيشتر از پسران بود.
نتيجه گيري: با توجه به اين يافته ها مي توان گفت رابطه بين اضطراب و افسردگي که دو جنبه مهم از سلامت روان هستند با معنويت و جنبه هاي مختلف آن معکوس است. از اين يافته ها مي توان در حيطه طراحي براي ارتقاي سلامت روان در محيط هاي دانشجويي بهره برد.