مقاله رابطه اعتقادات مذهبي و خوش بيني با سلامت معنوي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: رابطه اعتقادات مذهبي و خوش بيني با سلامت معنوي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتقادات مذهبي
مقاله خوش بيني
مقاله سلامت معنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: روشني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: مهري آدرياني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه اعتقادات مذهبي و خوش بيني با سلامت معنوي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز بود. نمونه پژوهش ۲۰۰ نفر بودند که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه دينداري آرين، پرسشنامه خوش بيني(ASQ)  و مقياس سلامت معنوي (SWBS) استفاده شد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد که بين اعتقادات مذهبي و سلامت معنوي همچنين بين خوش بيني و سلامت معنوي رابطه معني داري وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيري نيز نشان داد که متغيرهاي اعتقادات مذهبي و خوش بيني به ترتيب پيش بيني کننده سلامت معنوي بودند.