مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد بين فردي
مقاله خودكار آمدي
مقاله پايبندي مذهبي
مقاله بخشش
مقاله باور هاي دنياي عادلانه توزيعي
مقاله باور هاي دنياي عادلانه رويه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتماد بين فردي، خودكار آمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي انجام شد. به همين منظور از بين كل اهالي شهر اصفهان (حدود ۱۰۰۰۰۰۰ نفر) به عنوان جامعه آماري، حدود ۵۰۰ نفر براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش طي نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودكارآمدي ژاندا، پرسشنامه اعتماد بين فردي محقق ساخته، پرسشنامه پايبندي مذهبي اتكينزو هاودون و پرسشنامه بخشش تامپسون و همكاران بود. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون همزمان و گام به گام بررسي شده است. نتايج نشان داد از بين كليه متغير هاي پژوهش در رگرسيون همزمان فقط اعتماد بين فردي داراي توان پيش بيني معنا دار براي باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و اعتماد بين فردي و نيز خودكارآمدي و توسل به نيرو هاي مافوق بشري داراي توان پيش بيني معنا دار براي باور هاي عادلانه رويه اي مي باشند. در رگرسيون گام به گام در گام اول اعتماد بين فردي و در گام دوم توسل به نيرو هاي مافوق بشري داراي توان پيش بيني معنا دار براي باور هاي دنياي عادلانه توزيعي بودند و براي باورهاي دنياي عادلانه رويه اي در گام اول اعتماد بين فردي، در گام دوم توسل به نيرو هاي مافوق بشري در گام سوم خودكارآمدي، در گام چهارم بخشش ديگران و در گام پنجم بخشش خود داراي توان پيش بيني معنا دار بودند.