مقاله رابطه اقلام تعهدي اختياري با وجه نقد عملياتي، بازده سهام و کارايي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه اقلام تعهدي اختياري با وجه نقد عملياتي، بازده سهام و کارايي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام تعهدي
مقاله اقلام تعهدي اختياري مثبت بزرگ
مقاله سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي
مقاله بازده سهام
مقاله نرخ بازده دارايي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه بين اقلام تعهدي اختياري با وجه نقد عملياتي، بازده سهام و کارايي سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران موررد بررسي قرار گرفته است. هدف اين پژوهش تعيين تفاوت هاي موجود در روند سرمايه گذاري شرکت هاي داراي اقلام تعهدي اختياري مثبت بزرگ نسبت به ساير شرکت ها مي باشد. بدين منظور سه فرضيه تدوين گرديده است. در فرضيه اول رابطه سرمايه گذاري آتي در دارايي هاي سرمايه اي با اقلام تعهدي اختياري دوره جاري و جريان هاي نقدي آتي و در فرضيه دوم رابطه بازده آتي سهام با اقلام تعهدي اختياري دوره جاري و تأمين مالي خارجي آتي مورد آزمون قرار گرفته است. در فرضيه سوم نرخ بازده دارايي ها در شرکت هايي که اقلام تعهدي اختياري بزرگتري نسبت به ساير شرکت ها دارند، آزمون مي شود. با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع براي تجزيه و تحليل داده ها، سه مدل رگرسيون تدوين و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري، شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۸ است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد هر سه فرضيه مورد بررسي با استفاده از داده هاي ترکيبي مي باشد. به بيان ديگر رابطه معني دار بين جريان هاي نقدي و سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شرکت هاي داراي اقلام تعهدي اختياري مثبت بزرگ وجود دارد. همچنين رابطه اي معني دار بين تامين مالي خارجي شرکت هاي داراي اقلام تعهدي اختياري مثبت بزرگ با بازده سهام آنها وجود دارد. بعلاوه نرخ بازده دارايي هاي شرکت هايي که اقلام تعهدي اختياري بيشتري گزارش مي کنند نسبت به ساير شرکت ها کمتر است.