مقاله رابطه الگوي بوروکراسي و ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه الگوي بوروکراسي و ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله سلامت سازماني
مقاله پيچيدگي
مقاله رسميت
مقاله تمرکز گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، بررسي رابطه سلامت سازماني دانشگاه ها و ميزان بوروکراتيک بودن ابعاد سه گانه ساختار (پيچيدگي، رسميت گرايي و تمرکز گرايي) سازماني است. در ضمن اين بررسي، ميزان بوروکراتيک بودن ابعاد سه گانه ساختار سازماني و نوع دانشگاه ها نيز مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را مديران و کارکنان (اعضاي هيات علمي و کارکنان اداري) دانشگاه هاي مورد مطالعه تشكيل مي دهد. روش پژوهش حاضر پيمايشي است كه تعداد ۳۰۵ نفر (۳۵ نفر مدير و ۲۷۰ نفر كارمند) از افراد جامعه در دو گروه مديران و کارکنان به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقياس مرکز سنجش سلامت سازماني و پرسش نامه سنجش بوروکراسي ساختار رابينز است. با توجه به اين كه سه سطح (پريشاني، عادي و سلامت) براي بررسي ميزان سلامت سازماني دانشگاه تعيين شده بود، نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها، همگي در سطح عادي قرار دارند، اما نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه بين ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها تفاوت معني داري وجود دارد. يافته هاي پژوهش همچنين نشان داد كه ساختار سازماني دانشگاه ها روي هم رفته در سطح متوسطي از بوروكراسي قرار دارند، با اين حال ساختار دانشگاه ها در ميزان برخورداري از رسميت گرايي تفاوت معني داري داشتند. همچنين اين مطالعه نشان داد ابعاد سه گانه ساختار با نوع دانشگاه ها ارتباط دارند اما رسميت گرايي با ضريب اتاي ۰٫۵۷۶ از بيش ترين ارتباط با نوع دانشگاه ها برخوردار است .