مقاله رابطه الگوي روابط خانوادگي و خشونت خانواده عليه زنان در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۸۸ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: رابطه الگوي روابط خانوادگي و خشونت خانواده عليه زنان در استان لرستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله روابط خانوادگي
مقاله زنان
مقاله هم دلي
مقاله همکاري
مقاله هم فکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري فيروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساختار بعضي خانواده ها شرايط لازم را براي به كار گيري خشونت عليه زنان و كودكان فراهم مي آورد. اين تحقيق سعي دارد از دريچه نوع روابط حاكم در خانواده به بررسي پديده خشونت عليه زنان بپردازد .
روش کار: اين تحقيق با استفاده از روش همبستگي روي زنان جامعه شهري استان لرستان در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است. حجم نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران ۳۸۳ نفر در نظر گرفته شد. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه شامل سه قسمت ۱- سوال هاي مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي ۲- پرسش نامه خشونت عليه زنان حاج يحيي ۳- پرسش نامه محقق ساخته انواع روابط خانوادگي صورت گرفت. در تحليل داده ها از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يک طرفه و رگرسيون چند متغيري به روش گام به گام استفاده شد.
يافته ها: در بين انواع خشونت، خشونت رواني و جسمي بيش از سلير اشکال آن در زنان تجربه مي شود، هم چنين بين خشونت و الگوهاي همکاري، هم فکري، هم دلي، هماهنگي و روابط گفتماني و داشتن اختيار زن در تصميم گيري همبستگي معکوس معني داري وجود دارد (P>0.001) و از سوي ديگر بين وجود الگوي پرخاش-گري در خانواده پدري و تصور سلطه گرايانه مرد نسبت به زن رابطه مثبت معني داري موجود است (P>0.001).
نتيجه گيري: زماني كه روابط اعضاي خانواده بر اساس تشريك مساعي و همكاري با يكديگر باشد، ميزان خشونت خانگي كاهش مي يابد.