مقاله رابطه الگوي صفات شخصيتي والدين کودکان و نوجوانان ۱۵-۵ ساله مبتلا به اختلال هاي رفتاري با نوع اختلال آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۵۲۴ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه الگوي صفات شخصيتي والدين کودکان و نوجوانان ۱۵-۵ ساله مبتلا به اختلال هاي رفتاري با نوع اختلال آن ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفت شخصيتي
مقاله والدين
مقاله اختلال رفتاري
مقاله کودک ونوجوان
مقاله آسيب شناسي رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجمي سيدبدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف تعيين ميانگين ابعاد مختلف صفات شخصيتي والدين کودکان و نوجوانان ۱۵-۵ ساله-ي مبتلا به اختلال هاي رفتاري و ارتباط آن با نوع اختلال رفتاري کودک انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر، توصيفي تحليلي و جامعه پژوهشي آن از بين مراجعان مراکز درماني خصوصي و دولتي سرپايي شهر اصفهان در سال ۸۸-۱۳۸۷ به روش آسان انتخاب شد. تعداد نمونه ها ۲۰۰ نفر و در دامنه سني ۱۵-۵ سال بودند و تشخيص باليني براي آن ها توسط روان پزشک گذاشته شده بود. داده ها از طريق فرم بلند پرسش نامه شخصيتي نئو جمع آوري و سپس با آزمون هاي آماري t مستقل و ANCOVA و  ANOVAمورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: صفت هاي پرخاش گري والدين با اختلال هاي اضطرابي و خلقي، افسردگي با اختلال نقص توجه بيش فعالي و اعمال با اختلال هاي اضطرابي و تخيل و احساسات و نمره کل پرسش نامه با اختلال هاي رفتار آشفته و نوع دوستي با اختلال هاي خلقي و تواضع با اختلال هاي اضطرابي، اعتماد و نمره کل با اختلال نقص توجه بيش فعالي و هيجان هاي مثبت والدين با اختلال هاي رفتار آشفته و تلاش براي موفقيت، خويشتن داري، احتياط در تصميم گيري و نمره کل با اختلال هاي اضطرابي، تلاش براي موفقيت والدين با اختلال هاي رفتار آشفته و وظيفه شناسي والدين با اختلال نقص توجه بيش فعالي و خويشتن داري والدين با اختلال هاي دفعي و نظم وترتيب و احتياط در تصميم گيري والدين با اختلال هاي خلقي در کودکان رابطه معني داري داشت (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به رابطه متقابل آسيب شناسي رواني مبتني بر مزاج والدين با خلق وخو و رفتار کودک بايد به چيزي بيش از يک رابطه خطي بين متغيرها توجه داشت.