مقاله رابطه امر به معروف با تکثر ديني و اجتماعي در مباني انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه امر به معروف با تکثر ديني و اجتماعي در مباني انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معروف
مقاله منکر
مقاله خشونت
مقاله پلوراليسم
مقاله تکثرگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تکيه بر نظريه پلوراليسم (تکثر گرايي ديني)، ادعا شده است که ميان اصل ديني «امر به معروف و نهي از منکر» با اصل اجتماعي و انسان شناسانه ديني «تکثر و تنوع ديني و اجتماعي» تضاد وجود دارد و اين اصل ديني مي تواند موجب تحميل سليقه هاي شخصي و سياسي بر همه افراد جامعه باشدو زمينه ساز خشونت اجتماعي و درگيري هاي ديني و قومي گردد و انقلاب اسلامي و جامعه دينيرا از درون آسيب پذير سازد. در اين مقله با دلايل فقهي و تاريخي اين ادعا مورد ترديد قرار گرفته و ثابت مي شود نه در ميان امر به معروف و تکثر ديني تضادي وجود ندارد بلکه همه ملل و سلسقه ها مويد و پذيراي اين اصل خواهند بود و باعنايت به نقش اجتهاد و تقليد درسازماندهي مردمي، خسونت و بي نظمي نيزگريبانگير جامعه نخواهد شد.