مقاله رابطه اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميد به زندگي
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده مونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ارتباط بين اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي دانشجويان (دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران که در سال ۸۵-۸۴ مشغول به تحصيل بودند، بررسي گرديد.
بدين منظور ۳۳۲ نفر از دانشجويان (دختر و پسر) از راه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد و به پرسشنامه هاي اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي AHI پاسخ دادند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيري و براي تمامي فرضيه ها سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي رابطه اي مثبت و معني دار وجود دارد (P<0.0001 و r=%54). همچنين نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون چند متغيري براي ترکيب خطي متغيرهاي اميد به زندگي، جنسيت، وضعيت تاهل و سن با سرسختي روان شناختي دانشجويان برابر با MR=0.56 و RS=0.32 بود که در سطح P=0.0001 معني دار است.