مقاله رابطه انگيزش خواندن و دانش پيشين با درک خواندن زبان آموزان غير فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه انگيزش خواندن و دانش پيشين با درک خواندن زبان آموزان غير فارسي زبان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش خواندن
مقاله دانش پيشين
مقاله درک خواندن
مقاله تحليل رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقيب دوست شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپورماسوله مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، تاثير متغيرهاي دانش پيشين و انگيزش خواندن در پيش بيني درک خواندن زبان آموزان غير فارسي زبان در مورد زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور، ۴۲ نفر از زبان آموزان سطح پيشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بين المللي امام خميني در آزمون درک خواندن زبان فارسي و دانش پيشين و انگيزش خواندن شرکت کردند. نتايج تحليل داده ها نشان داد که هر دو متغير انگيزش خواندن و دانش پيشين رابطه معناداري با درک خواندن داشتند، البته دانش پيشين نسبت به انگيزش خواندن رابطه قوي تري با درک خواندن زبان آموزان داشت.