مقاله رابطه انگيزش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح کارايي آنان در شهرهاي رودهن و دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه انگيزش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح کارايي آنان در شهرهاي رودهن و دماوند
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه شغلي
مقاله کارايي
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رابطه انگيزه شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح کارايي آنان در شهرهاي رودهن و دماوند است. جامعه پژوهش شامل کليه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهرهاي رودهن و دماوند است که در سال ۱۳۸۶ مشغول به خدمت بودند. روش پژوهش کاربردي از نوع ميداني و توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل ۵۵۰ نفر معلم و ۸۵ نفر مدير بود، که نمونه مورد نياز از طريق جدول مورگان براي معلمان ۲۴۰ نفر و مديران ۷۰ نفر تعيين گرديد. براي تامين حجم نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شد. براي اندازه گيري متغيرهاي انگيزه و کارايي از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه انگيزه مديران شامل ۲۶ سوال و پرسشنامه کارايي شامل ۴۷ سوال بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در بخش توصيفي از توزيع فراواني، فراواني درصدي، ميانگين و انحراف معيار و نمودار داده ها و در بخش استنباطي براي بررسي فرضيه ها از آزمون همبستگي في (j) و آزمون t گروههاي مستقل استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که بين انگيزه و کارايي مديران رابطه وجود دارد. در نتيجه ميزان ضريب همبستگي في (j) به دست آمده نشان مي دهد که بين انگيزه و سطح کارايي مديران رابطه مستقيم و بالايي وجود دارد و ۰٫۲۵ كارآيي به انگيزه شغلي آنها بستگي دارد. علاوه براين بين ميزان کارايي مديران زن و مرد و همچنين بين انگيزه شغلي مديران زن و مرد نيز تفاوت معناداري وجود دارد.