مقاله رابطه انگيزه پيشرفت مديران با ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري دبيرستان هاي شهرستان اروميه در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۸۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه انگيزه پيشرفت مديران با ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري دبيرستان هاي شهرستان اروميه در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله مشارکت دبيران
مقاله امور آموزشي
مقاله پرورشي
مقاله مشارکت اوليا در امور مربوط به مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور زرين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت مديران با ميزان مشارکت دبيران در تصميم گيري دبيرستان هاي شهرستان اروميه در سال تحصيلي ۸۸-۸۹ است. اين تحقيق از نوع پيمايشي-همبستگي است. جامعه پژوهش در بر گيرنده کليه مديران به تعداد ۹۳ نفر بود که ۷۵ نفر و به ازاي هر مدير ۵ دبير بر اساس فرمول کرجسي و مورگان به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شد. جمع آوري اطلاعات با به کارگيري پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس ۳۰ سوالي و پرسشنامه محقق ساخته ۳۸ سوالي جهت سنجش مشارکت دبيران انجام گرفت آزمون هاي پارامتريک همبستگي پيرسون،t  مستقل و تحليل واريانس يک طرفه بعد از مشخص کردن نرمال بودن توزيع پراکندگي متغيرها با استفاده از آزمون اسميرنف کولموگروف، براي تجزيه و تحليل داده ها به کار برده شده است. نتايج تحليل داده ها نشان داد که بين انگيزه پيشرفت مديران و مشارکت دبيران، بين سن مديران و انگيزه پيشرفت انان همبستگي مستقيم معني داري بدست آمد. اما بين سابقه خدمت مديران و سابقه مديريت مديران با انگيزه پيشرفت انان همبستگي معني دار نبود.