مقاله رابطه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با هيجان خواهي و مسووليت پذيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با هيجان خواهي و مسووليت پذيري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله هيجان خواهي
مقاله مسووليت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري ورنوسفادراني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ساده و چندگانه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با هيجان خواهي و مسووليت پذيري در ميان کارکنان شعبه هاي بانک مسکن شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. نمونه مورد بررسي ۱۳۲ نفر از کارکنان شعبه هاي بانک مسکن شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. اين کارکنان پرسشنامه هاي سنجش انگيزه پيشرفت (گرفته شده از پرسشنامه توصيف خود گيزلي، ۱۹۷۱)، سرسختي روان شناختي (پرسشنامه کيامرثي و همکاران، ۱۳۷۷)، هيجان خواهي (فرم کوتاه زاکرمن، ۱۹۷۹) و سنجش مسووليت پذيري (پرسشنامه گاف، ۱۹۸۷) را تکميل کردند. در اين پژوهش از آزمون هاي آماري همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده گرديد. نتايج نشان داد که انگيزه پيشرفت با هيجان خواهي رابطه منفي و معنادار (P<0.05 و r=-0.38) ولي با مسووليت پذيري رابطه مثبت و معناداري دارد (P<0.01 و r=0.29)؛ همچنين سرسختي روان شناختي با هيجان خواهي رابطه مثبت و معناداري دارد (P<0.01 و r=0.59)، اما با مسووليت پذيري رابطه ندارد (P>0.05). علاوه بر اين همبستگي چندگانه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با هيجان خواهي (P<0.001 و r=0.62) از همبستگي ساده هر يک از آنها بيشتر بود. در نهايت همبستگي چندگانه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با مسووليت پذيري (P<0.05 و r=0.31) از همبستگي ساده هر يک از آنها بيشتر بود. به طور کلي يافته هاي اين پژوهش بيانگر ارتباط دو متغير شخصيتي انگيزه پيشرفت و سرسختي روان شناختي با دو متغير مهم مسووليت پذيري و هيجان خواهي بوده است.