مقاله رابطه اهداف پيشرفت اجتماعي و مهارت ‌هاي ارتباط ميان فردي در دانشجويان دانشگاه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۳۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: رابطه اهداف پيشرفت اجتماعي و مهارت ‌هاي ارتباط ميان فردي در دانشجويان دانشگاه تبريز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله جهت گيري هدف تبحرگرايي اجتماعي و جهت گيري هدف عملکرد گرايي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري گرگري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: حقي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه هدف پيشرفت اجتماعي و مهارت هاي ارتباط ميان فردي دانشجويان با روش همبستگي انجام شد. نمونه پژوهش، ۱۸۰ دانشجو (۱۲۶ دانشجوي دختر و ۵۴ دانشجوي پسر) بود که به وسيله نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي از دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز انتخاب شد. از آزمون مهارت هاي ارتباطي، نسخه تجديد نظر شده، و پرسشنامه جهت گيري هدف پيشرفت اجتماعي، به منظور جمع آوري اطلاعات استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات روش هاي آماري تحليل رگرسيون گام به گام به کار رفت. نتايج پژوهش نشان داد جهت گيري هدف تبحرگرايي اجتماعي و جهت گيري هدف عملکرد گرايي اجتماعي، مهمترين پيش بيني کننده هاي مهارت هاي ارتباط ميان فردي دانشجويان هستند. اين متغيرها ۱۲% درصد از واريانس مهارت هاي ارتباطي دانشجويان را تبيين مي کند. نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد جهت گيري هدف تبحرگرايي، رابطه مثبت و جهت گيري هدف عملکرد گرايي اجتماعي، با مهارت هاي ارتباطي دانشجويان رابطه منفي دارد.