مقاله رابطه اوقات فراغت و بزهکاري نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رابطه اوقات فراغت و بزهکاري نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله بزهکاري
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بزهکاري نوجوانان از مسایل مهم در حوزه علوم اجتماعي محسوب مي شود. همچنين، فعاليت هاي اوقات فراغت نوجوانان نيز از موضوعات مهمي هستند که متخصصين علوم اجتماعي و انساني آنان را مورد مطالعه قرار مي دهند. مطالعه حاضر به بررسي رابطه فعاليت هاي اوقات فراغت و بزهکاري در بين يک نمونه تصادفي شامل ۶۱۰ نفر دانش آموز دختر و پسر دبيرستان هاي شهر شيراز پرداخته است. پرسش نامه تحقيق حاضر از شامل از دو مجموعه سوالات در خصوص ميزان گذران اوقات فراغت و فعاليت هاي بزهکارانه بوده است. پايايي گويه هاي گذران اوقات فراغت برابر با ۰٫۸۳ و پايايي گويه هاي بزهکاري برابر با ۰٫۸۸ بوده است. نتايج نشان داده است که بين فعاليت هاي اوقات فراغتي سازمان يافته و رفتارهاي بزهکارانه رابطه منفي وجود دارد اما بين فعاليت هاي فراغتي سازمان نيافته و بزهکاري رابطه معنا دار مثبتي وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از مدل رگرسيوني با چهار متغير وقت تلف کردن، جنسيت، جامعه پذيري بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان يافته بر روي هم %۲۳ تغييرات متغير بزهکاري را تبيين کرده است.