سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یونس حق روان – دانشگاه صنعتی سهند دانشکدة مهندسی شیمی
رامین زادغفاری – دانشگاه صنعتی سهند دانشکدة مهندسی شیمی
سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند دانشکدة مهندسی شیمی

چکیده:

رابطه ای دو پارامتری برای پیش بینی ویسکوزیته سینماتیکی نفت خام، در ترم های دانسیته و نقطه جوش متوسط، توسعه یافته است . برای بدست آوردن این رابطه از داده های گزارش شده در منابع خارجی، داخلی و آزمایشات تجربی استفاده شده است . با استفاده از رابطه بدست آمده، خطای متوسط مطلق( AAD) و حداکثر خطا (max dev) برای داده های مورد استفاده در رگرسیون بترتیب ٦٤ / ١ و-۹/۰۰درصد و برای سه سری داده که برای آزمایش دقت رابطه استفاده گردیده، بترتیب ۲/۶۲ و -۶/۴۵درصد محاسبه شده است.