سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه هیدرولوژی
عبدالکریم بهنیا – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه هیدرولوژی
علی محمد آخوندعلی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه هیدرولوژی

چکیده:

بارندگی روزانه که در اکثر ایستگاههای هواشناسی اعم از سینوپتیک، کلیماتولوژی ،کشاورزی، تبخیر سنجی و باران سنجی برآورد می شود از جمله پارامترهائی است که در مطالعات مختلف هیدرولوژیکی و منابع آب کاربرد فراوانی دارد. دراین بررسی جهت تعیین رابطه ای بین بارش های روزانه و بارش های روزانه با تدوام بیش از یک روز مبادرت به تهیه بارندگی های روزانه برای یک دوره آماری ۲۸ ساله گردید. در این ارتباط بخشی از حوضه آبریز رودخانه کارون واقع در منطقه جنوب غربی زاگرس به عنوان مبنای این مطالعات در نظر گرفته شد. تداوم هایی که در این بررسی منظور شد با توجه به تداوم رگبارهایی بود که منجر به سیلابهای بزرگ گردیده اند. وچون هدف از این تحقیق تعیین نسبت بین بارندکی های فراتر از ۲۴ ساعته به بارندگی های روزانه می باشد، لذا بارش های با تدوام بیش از یک روز مد نظر قرار گرفته اند. در این بررسی این نسبت ها برای احتمال های مختلف از ۱۰ تا ۹۰ در صد تعیین گردیده و سپس منحنی های تغییرات آنها ترسیم گردید. با استفاده از نتایج این تحقیق و با معلوم بودن بارندگی ۲۴ ساعته که معمولا در غالب ایستگاههای باران سنجی موجود است، می توان ارتفاع بارندگی را برای دوره های زمانی بیشتر بر آورد نمود. قابل ذکر است که با استفاده از برنامه کامپیوتری که برای این بررسی تهیه شده می نوان نسبت بین بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم کمتر را نیز بدست آورد. از کاربردهای مهم دیگر این تحقیق در راستای تعیین ارتفاع تجمع آب حاصل از بارندگی در زهکش های طبیعی و یا ساختگی دربارندگی های با تداوم بیش از یک روز می باشد.