مقاله رابطه باورهاي دنياي عادلانه براي ديگران و خود با سلامت عمومي، رضايت از زندگي، عاطفه مثبت و منفي و افكار خودكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي دنياي عادلانه براي ديگران و خود با سلامت عمومي، رضايت از زندگي، عاطفه مثبت و منفي و افكار خودكار
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي دنياي عادلانه
مقاله سلامت عمومي
مقاله جسماني سازي
مقاله اضطراب
مقاله نارسايي در عملکرد اجتماعي
مقاله افسردگي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفي
مقاله افكار خودكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي دنياي عادلانه با سلامت عمومي، رضايت از زندگي، عاطفه مثبت و منفي و افكار خودكار بود. به منظور دستيابي به اين هدف، از جامعه آماري (زنان و مردان ساكن شهر اصفهان) ۳۰۰ نفر به عنوان گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي براي پاسخگويي به ابزارهاي پژوهش انتخاب شدند. از پنج پرسشنامه سلامت عمومي (با چهار زيرمقياس)، رضايت از زندگي، عاطفه مثبت و منفي، افکار خودکار و پرسشنامه باورهاي دنياي عادلانه براي ديگران و خود به منظور دستيابي به داده هاي مورد استفاده در پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان و گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد كه بين زيرمقياس هاي سلامت عمومي (GHQ) با باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران رابطه منفي و معنادار (P<0.01)وجود دارد. رابطه بين باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران با رضايت از زندگي منفي و معنادار (P<0.01) بود. رابطه بين عاطفه مثبت و باورهاي دنياي عادلانه براي خود منفي و معنادار (P<0.01) و رابطه بين عاطفه منفي و باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران مثبت و معنادار(P<0.01) بود. افكار خودكار نيز با باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران داراي رابطه مثبت و معنادار (P<0.01) بود. نتايج تحليل رگرسيون همزمان نشان داد كه از كل متغيرهاي پژوهش، فقط رضايت از زندگي قادر به پيش بيني باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران است. همچنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه باورهاي دنياي عادلانه براي ديگران و خود، رضايت از زندگي و افسردگي توان پيش بيني معنادار داشتند.