مقاله رابطه باورهاي غيرمنطقي با کمال گرايي مثبت و منفي در دانش آموزان شهرستان نوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي غيرمنطقي با کمال گرايي مثبت و منفي در دانش آموزان شهرستان نوشهر
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي غيرمنطقي
مقاله کمال گرايي مثبت
مقاله کمال گرايي منفي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده صحرايي ام هاني
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باورهاي غيرمنطقي ميانجي گر حالات هيجاني هستند و مي توانند به عنوان علت اصلي پريشاني هيجاني تجربه شوند. اين باورها همچنين به عنوان عامل علي در شکل گيري کمال گرايي مطرح شده اند. بنابراين، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي با کمال گرايي مثبت و منفي در دانش آموزان بود. ۲۸۰ دانش آموز دختر دبيرستاني از پايه دوم و سوم به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. از آزمودني ها خواسته شد به پرسشنامه باورهاي غير منطقي جونز و مقياس کمال گرايي مثبت و منفي پاسخ دهند. روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي بود. نتايج نشان داد بين نمره کل باورهاي غير منطقي و تمام خرده مقياس هاي آن با کمال گرايي منفي، رابطه مثبت معنادار وجود دارد به جز خرده مقياس کمال گرايي که برخلاف انتظار، رابطه منفي معني دار با کمال گرايي منفي داشت. درباره کمال گرايي مثبت بين نمره کل باورهاي غير منطقي با کمال گرايي مثبت، رابطه منفي معنادار وجود داشت. همچنين بين کمال گرايي مثبت با خرده مقياس هاي باورهاي غيرمنطقي شامل نياز به تاييد ديگران، واکنش به ناکامي، بي مسووليتي عاطفي و اجتناب از مشکلات، رابطه منفي معنادار وجود داشت. بين تمايل به سرزنش و کمال گرايي مثبت نيز، رابطه مثبت معنادار به دست آمد. بين ساير خرده مقياس ها با کمال گرايي مثبت رابطه معنادار حاصل نشد. تحليل رگرسيون گام به گام، كه به تفكيك براي کمال گرايي منفي و مثبت، انجام شده بود، نتايج آن نشان داد بهترين متغير پيش بيني کننده کمال گرايي منفي به ترتيب نگراني زياد توام با اضطراب، انتظار بالا از خود، بي مسووليتي عاطفي، درماندگي نسبت به تغيير و اجتناب از مشکلات و بهترين متغير پيش بيني كننده كمال گرايي مثبت به ترتيب، بي مسووليتي عاطفي، تمايل به سرزنش و واكنش به ناكامي است. نتايج اين پژوهش ضمن دارا بودن تلويحات ضمني مهم در خصوص تفاوت کمال گرايي مثبت و منفي در نوع باورها، مي توان از آن در درمان باليني کمال گرايي استفاده كرد.