مقاله رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر با علايم وسواسي در جمعيت غيرباليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۳۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر با علايم وسواسي در جمعيت غيرباليني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي فراشناختي
مقاله راهبردهاي کنترل فکر
مقاله وسواس فکري و عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فرجاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر با علايم وسواسي در جمعيت غيرباليني انجام شده است.
روش: شرکت کنند گان پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بودند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهاي فراشناختي، پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه وسواسي – اجباري مادزلي گردآوري و از طريق روش همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين باورهاي فراشناختي و علايم وسواسي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. خرده مقياس هاي باورهاي مثبت درباره نگراني، کنترل ناپذيري و خطر و خودآگاهي شناختي قوي ترين پيش بيني کننده هاي علايم وسواس در جمعيت غيرباليني مي باشند. همچنين بين نمره کلي راهبردهاي کنترل فکر و علايم وسواسي نيز رابطه مثبت معناداري به دست آمد. از ميان خرده مقياس هاي کنترل فکر راهبرد هاي تنبيه و نگراني بيشترين رابطه مثبت را با علايم وسواس نشان دادند.
نتيجه گيري: يافته هاي حاضر با حمايت از مدل فراشناختي وسواس نشان مي دهند که باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر نقش مهمي در علايم وسواسي دارند. تغيير باورهاي فراشناختي ناکارآمد و جايگزين کردن راهبردهاي مقابله اي سازگارانه به جاي راهبردهاي ناسازگارانه مي تواند به کنترل علايم وسواسي کمک کند.