مقاله رابطه باورهاي كمال گرايانه و رفتارهاي خودناتوان ساز در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي كمال گرايانه و رفتارهاي خودناتوان ساز در دانشجويان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي كمال گرايانه
مقاله رفتارهاي خودناتوان ساز
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي سيده منوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت باورهاي مثبت و منفي كمال گرايي و رابطه آنها با مولفه هاي رواني و شخصيتي اهميت زيادي دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه باورهاي كمال گرايانه و رفتارهاي خودناتوان ساز بود.
روش: در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي، ۳۶۰ دانشجوي سال سوم كارشناسي دانشگاه هاي تهران (۱۷۰ پسر و ۱۹۰ دختر) بر اساس نمونه گيري خوشه اي انتخاب و با تكميل مقياس كمال گرايي فراست و مقياس خودناتوان سازي در اين پژوهش شركت كردند. داده هاي پژوهش توسط روش هاي آماري همبستگي و تحليل رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بين كمال گرايي مثبت و منفي با خودناتوان سازي به ترتيب همبستگي منفي و مثبت معني دار وجود داشت. همچنين، كمال گرايي مثبت و منفي هر دو توانستند تغييرات مربوط به خودناتوان سازي را به صورت معني دار پيش بيني كنند (P<0.001).
نتيجه گيري: در حضور متغير كمال گرايي مثبت احتمال افزايش رفتارهاي خودناتوان ساز كمتر و در حضور متغير كمال گرايي منفي احتمال وجود رفتارهاي خود ناتوان ساز بيشتر است.