مقاله رابطه باورهاي معرفت شناختي و انگيزشي دانشجويان دچار درگيري شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهاي معرفت شناختي و انگيزشي دانشجويان دچار درگيري شناختي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي معرفت شناختي
مقاله باورهاي انگيزشي
مقاله درگيري شناختي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش، بررسي ارتباط بين باورهاي معرفت شناختي (باور به ساده بودن دانش، قطعيت دانش، منبع دانش، توانايي ذاتي يادگيري، يادگيري سريع)، باورهاي انگيزشي (باور به کارآمدي شخصي، جهت گيري هدفي تسلطي، عملکردي، بيروني) و تعيين سهم هر يک از آنها در پيش بيني درگيري شناختي دانشجويان بود.
روش: بدين منظور ۳۱۶ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز (۲۰۱ دختر و ۱۱۵ پسر) با روش نمونه گيري تک مرحله اي، به طور تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي معرفت شناختي، اهداف پيشرفت و راهبردهاي انگيزشي در يادگيري در آنها اجرا شد. داده ها با روش هاي آماري تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که درگيري شناختي با متغيرهاي خودکارآمدي، جهت گيري هدفي تسلطي، عملکردي و قطعيت دانش همبستگي مثبت معنا دار، ولي با جهت گيري هدفي بيروني، يادگيري سريع و توانايي ذاتي يادگيري همبستگي منفي معنا دار دارد. همچنين، نتايج حاکي از آن بود که بهترين عامل پيش بيني کننده درگيري شناختي دانشجويان، متغير انگيزشي خودکارآمدي است و متغيرهاي جهت گيري هدفي تسلطي، قطعيت دانش، جنسيت (مونث بودن) و توانايي ذاتي يادگيري دررده هاي بعدي قرار دارند. البته توانايي ذاتي يادگيري با درگيري شناختي همبستگي منفي داشت و نقش اش بازدارنده بود.