مقاله رابطه بخشودگي، کمال گرايي و صميميت با رضايت زناشويي در جانبازان و همسران آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بخشودگي، کمال گرايي و صميميت با رضايت زناشويي در جانبازان و همسران آنها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخشودگي
مقاله کمال گرايي
مقاله صميميت و رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش بررسي رابطه بخشودگي، کمال گرايي و صميميت با رضايت زناشويي در ميان زوجين جانباز شهر اهواز بود. نمونه شامل ۶۰۰ نفر (۳۰۰ جانباز و ۳۰۰ همسر جانباز) از زوجين ساکن در منطقه ۴ اهواز بود که به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از بين مناطق محل اسکان جانبازان شهر اهواز در سال ۱۳۸۹ انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها دربرگيرنده پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده، مقياس کمال گرايي اهواز، مقياس صميميت و پرسشنامه رضايت زناشويي بود. اين تحقيق از نوع همبستگي بود. نتايج تحليل همبستگي پيرسون نشان داد که بين بخشودگي و رضايت زناشويي رابطه مثبت معني دار (r=0.49) وجود دارد. همچنين ميان صميميت و رضايت زناشويي رابطه مثبت معني دار  (r=0.27)و ميان کمال گرايي و رضايت زناشويي رابطه منفي معني دار(r=-0.24)  به دست آمد. نتايج حاصل از تحليل همبستگي چندگانه نيز حاکي از وجود رابطه چندگانه بين بخشودگي، کمال گرايي و صميميت با رضايت زناشويي بود و بخشودگي بهترين پيش بيني کننده ميزان رضايت زناشويي زوجين گزارش شد. سطح معني داري فرضيه ها در تحقيق حاضر ۰٫۰۰۰۱ در نظر گرفته شد.