مقاله رابطه برخي از ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت و معيارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه برخي از ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت و معيارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي عملکرد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام راهبري شرکتي
مقاله Q توبين
مقاله بازده سالانه سهام
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله نرخ بازده داراييها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي عملکرد شرکتها در تصميم گيريهاي اقتصادي اهميت زيادي دارد. معيارها و روشهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت و معيارهاي مالي و اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، تعداد ۸۹ شرکت از بين جامعه آماري، که اطلاعات مورد نياز براي دوره شش ساله مورد پژوهش (۸۶-۸۱) در مورد آنها قابل دسترسي بود، انتخاب شد. با توجه به معيارهاي ارزيابي عملکرد در پژوهشهاي قبلي، چند معيار ارزيابي عملکرد به عنوان متغيرهاي وابسته شامل نرخ بازده داراييها و بازده سالانه سهام به عنوان معيارهاي مالي ارزيابي عملکرد و Q توبين و ارزش افزوده بازار به عنوان معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغيرهاي مستقل، که دو معيار از ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت شامل درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و درصد سرمايه گذاران نهادي بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضيه ها از شيوه آماري رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد. روش رگرسيون مورد استفاده در پژوهش، رگرسيون با استفاده از داده هاي ترکيبي است. آزمونهاي آماري توسط چهار الگوي چند متغيره (به ازاي هر يک از معيارهاي ارزيابي عملکرد، يک مدل) انجام شد. نتايج پژوهش بيانگر اين است که ابزارهاي نظارتي راهبري شرکت با تمامي معيارهاي ارزيابي عملکرد، رابطه معني داري دارد.