مقاله رابطه برند سازي (Branding) و شاخص هاي عملکردي (بيمارستان قائم (عج) مشهد؛ ۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه برند سازي (Branding) و شاخص هاي عملکردي (بيمارستان قائم (عج) مشهد؛ ۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برندسازي
مقاله بيمارستان
مقاله شاخص
مقاله عملكرد
مقاله دانشگاه علوم پزشكي مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شخصيت برند را هسته مرکزي و نزديکترين متغير در تصميم گيري مشتري در هنگام انتخاب مي دانند. برندينگ در خدمات بهداشتي درماني، پديده اي نوظهور است. هدف اين پژوهش تعيين رابطه برندسازي با عملکرد در بيمارستان قائم مشهد بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع همبستگي – مقطعي؛ در شش ماه دوم سال ۸۷ انجام شده است. داده ها در زمينه برندهاي هتلينگ ايجاد شده با مراجعه به بيمارستان، مصاحبه با مسوولين، مشاهده تغييرات در مکان مورد مطالعه؛ و شاخصهاي عملکردي مورد مطالعه با همکاري مرکز آمار بيمارستان و با مطالعه اسناد و مدارک موجود جمع آوري شده زوج مورد تحليل قرار گرفته اند.
يافته ها: بين برندسازي و ميانگين تغييرات در تعداد مراجعه کنندگان ارتباط معنادار آماري مشاهده نشد (P=0.453). بين نسبت برندسازي اتفاق افتاده در زمينه هتلينگ و تغييرات در ميانگين درصد اشغال تخت (P=0.0000)، (گردش تخت P=0.016) (نسبت خالي ماندن P=0.012) رابطه آماري معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: برندسازي در بهبود عملکرد بيمارستان در محيطهاي رقابتي که به دنبال جذب بيماران انتخابي مي باشند، موثر است.