مقاله رابطه برونگرايي، روان نژندگرايي، بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با شادكامي در دانشجويان دانشگاههاي اهواز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: رابطه برونگرايي، روان نژندگرايي، بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با شادكامي در دانشجويان دانشگاههاي اهواز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون گرايي
مقاله روان نژندگرايي
مقاله بخشودگي
مقاله راهبردهاي مقابله اسلامي
مقاله شادكامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه برونگرايي، روان نژندگرايي، بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با شادکامي بود. جامعه پژوهش كليه دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي و دانشگاه شهيد چمران اهواز بود كه از بين آنها ۴۰۰ دانشجو (۲۰۶ نفر از دانشگاه آزاد و ۱۹۴ از دانشگاه چمران) به عنوان نمونه، با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شادکامي آکسفورد، فرم کوتاه نئو، مقياس بخشودگي بين فردي، و مقياس راهبردهاي مقابله اسلامي. داده ها با روش رگرسيون چندگانه و نتايج با روش تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند و مشخص گرديد كه بين هر چهار متغير پيش بين (برونگرايي، روان نژندگرايي، بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي) با متغير ملاك همبستگي چندگانه وجود داشت (P<0.000) و اين متغيرها در تركيب با هم ۴۳٫۴ درصد از واريانس شادكامي را تبيين نمودند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش بين در اين مطالعه، روان نژندگرايي و پس از آن برونگرايي، قوي ترين پيش بيني كننده هاي شادكامي بودند.