مقاله رابطه برون گردي و نوروزگرايي با نارسايي هاي شناختي: ارزيابي نقش واسطه اي فراشناخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: رابطه برون گردي و نوروزگرايي با نارسايي هاي شناختي: ارزيابي نقش واسطه اي فراشناخت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون گردي
مقاله نوروزگرايي
مقاله نارسايي شناختي
مقاله فراشناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد شخصيتي برون گردي و نوروزگرايي با نارسايي هاي شناختي و نقش فراشناخت به عنوان متغير واسطه اي در اين رابطه بود.
روش: ۲۰۰ دانشجوي دختر دانشگاه تربيت مدرس، فرم تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي آيزنک، پرسشنامه نارسايي هاي شناختي و پرسشنامه فراشناخت را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش آماري رگرسيون چندگانه تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد مولفه هاي فراشناخت شامل باورهاي مثبت درباره نگراني، باورهاي منفي درباره کنترل ناپذيري و خطر، اطمينان شناختي و باورهاي منفي درباره عدم کنترل افکار در رابطه ميان نوروزگرايي و نارسايي هاي شناختي تا اندازه اي واسطه شده اند. همچنين رابطه مستقل معناداري بين نوروزگرايي و نارسايي هاي شناختي وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش از واسطه شدن فراشناخت و برخي مولفه هاي آن در رابطه ميان نوروزگرايي و نارسايي هاي شناختي حمايت مي کند.