مقاله رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد دانش بنيان
مقاله رشد اقتصادي
مقاله هم انباشتگي
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اميري بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش مفهوم سرمايه (شامل سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني)، عوامل موثر ديگري علاوه بر سرمايه فيزيکي و نيروي کار نيز در جريان رشد اقتصادي شناسايي شدند. يکي از اين عوامل، بهره وري منابع توليد است که تحت تاثير عوامل متعددي از جمله دانش قرار مي گيرد. هدف اين مطالعه بررسي رابطه بلندمدت بين محورهاي مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي ايران طي دوره ۱۳۴۶- ۱۳۸۶ است. به اين منظور از تکنيک اقتصاد سنجي مدل تصحيح خطاي برداري و آزمون هم انباشتگي جوهانسن استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که بين محورهاي مختلف دانش (سرمايه انساني و آموزش، رژيم هاي نهادي و اقتصادي و زيرساخت هاي اطلاعاتي) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهاي دانش تاثير مثبت بر رشد اقتصادي ايران دارند. همچنين ضريب ECM منفي و کوچک مي باشد و لذا سرعت تعديل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئي و کند است.