مقاله رابطه بهره گيري از فنون متقاعدسازي با روحيه پرسنل يگان ويژه تهران بزرگ براي مداخله در بحران ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۱۷ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بهره گيري از فنون متقاعدسازي با روحيه پرسنل يگان ويژه تهران بزرگ براي مداخله در بحران ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متقاعدسازي
مقاله روحيه
مقاله مديريت بحران
مقاله عمليات رواني
مقاله رضايت شغلي
مقاله يگان ويژه
مقاله آسيب پذيري رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش، شناسايي رابطه بين ميزان بهره گيري از فنون متقاعدسازي با روحيه پرسنل يگان ويژه تهران بزرگ و آمادگي آنها براي مداخله در بحران ها است. براي اين منظور بعد از مرور ادبيات تحقيق و طراحي يک مدل مفهومي، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي يک گروه ۳۸۴ نفره از بين پرسنل يگان ويژه تهران بزرگ انتخاب شده اند. سپس با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته داراي اعتبار و پايايي، نظرات و ويژگي هاي آنان مورد سنجش قرار گرفت. داده هاي حاصل پس از کدگذاري، با استفاده از آزمون هاي آماري مختلف و به کمک نرم افزار SPSS، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. نتايج حاصل نشان داد که: بين ميزان بهره گيري از فنون متقاعدسازي و روحيه، عدم آسيب پذيري رواني پرسنل، و رضايت شغلي يگان ويژه تهران بزرگ رابطه معناداري وجود دارد. بين ميزان رضايت شغلي، شرکت در ماموريت، عدم آسيب پذيري رواني و روحيه پرسنل يگان ويژه تهران بزرگ رابطه معناداري وجود دارد.