مقاله رابطه بهزيستي معنوي با سلامت روان در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۷۴ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بهزيستي معنوي با سلامت روان در دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزيستي معنوي
مقاله بهزيستي وجودي
مقاله سلامت روان
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي راد ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: شموسي نعمت‌ اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي طهور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آن جايي که ناراحتي هاي رواني معمولا در سراسر عمر اتفاق مي افتند، مي توان گفت که ايجاد و حفظ بهزيستي معنوي نقش حياتي در سازگاري با فشارها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت روان در بين دانشجويان صورت گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-همبستگي، تعداد ۴۰۰ دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي همدان (۱۷۷ پسر و ۲۲۳ دختر) با ميانگين سني (۴٫۵۷±۲۲٫۷ سال) به شيوه تصادفي طبقه اي نسبي از دانشکده هاي مختلف انتخاب شدند و به مقياس بهزيستي معنوي (SWBS) و پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ-28)  پاسخ دادند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام و آزمون تحليل واريانس چند متغيره و به کمک نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات متغيرهاي بهزيستي معنوي ۱۷٫۱۴±۸۹٫۱۸ و سلامت روان ۱۵٫۷۶±۵۲٫۴۸ مي باشد. همچنين بين بهزيستي معنوي و سلامت روان همبستگي معناداري وجود دارد (r=-0.55). به علاوه، ۰٫۳۷ درصد از واريانس سلامت رواني به وسيله بهزيستي مذهبي تبيين مي شود. نتايج تحليل آناليز واريانس چند متغيره نشان داد که فقط در خرده مقياس بهزيستي مذهبي، نمرات دانشجويان دختر بيشتر از پسران مي باشد (F=4.89، P<0.02) و در ساير خرده مقياس ها تفاوت معناداري ديده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش بين بهزيستي معنوي و سلامت روان دانشجويان، رابطه وجود دارد.