مقاله رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله آموزش
مقاله نمره وضعيت تحصيلي
مقاله آگاهي فراشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از اساسي ترين فرايندهاي هرنظام آموزشي، نظام يادگيري و مطالعه است. از عوامل مهم درتعيين رفتارهاي يادگيري، آگاهي و درک فراشناختي است. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه آگاهي فراشناختي دانشجويان از راهبردهاي مطالعه با وضعيت تحصيلي آنان انجام شد.
روش ها: طي يک مطالعه توصيفي همبستگي، از ميان همه دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي ۸۷-۸۸ تعداد ۱۹۱ نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن MARSI (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory) در بين آنان توزيع و جمع آوري داده شد. وضعيت تحصيلي هر دانشجو اساس نمره معدل کل دانشجو تا زمان انجام تحقيق تعيين شد. داده ها از طريق نرم افزار spss و با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، t مستقل و آناليز واريانس تحليل شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي فراشناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  66.62±۱۴٫۸بود. همچنين ميانگين نمره آگاهي فراشناختي ارتباط معناداري با نمره وضعيت تحصيلي دانشجويان داشت و گروه داراي معدل تحصيلي۱۷ به بالا به طور معناداري از آگاهي فراشناختي بالاتري برخوردار بودند. نمره آگاهي فراشناختي با متغيرهاي سن، جنس و محل سکونت ارتباط معناداري نداشت اما با متغير مقطع تحصيلي ارتباط داشت، به طوري که دانشجويان مقطع کارشناسي از نمره فراشناختي بيشتري نسبت به دانشجويان مقطع دکتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: آگاهي و دانش فراشناخت مي تواند يادگيري و مطالعه فراگيرنده را در دروس مختلف اثربخش وکارآمدتر سازد. با توجه به اينکه دانش و آگاهي فراشناختي هم در محيط خانواده و هم در مراکز آموزشي (در همه سطوح) قابل آموختن و فراگيري هستند نهادهاي آموزشي و فرهنگي کشور بايد برنامه ريزي دقيق و منسجمي در اين راستا داشته باشد.