مقاله رابطه بين آگاهي نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجويان رشته هاي علوم انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين آگاهي نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجويان رشته هاي علوم انساني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله مواد روانگردان
مقاله نگرش
مقاله آگاهي
مقاله اكستازي و دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع كاظمي مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين آگاهي نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجويان انجام شد؛ نمونه آماري شامل ۲۲۰ نفر (۱۱۰ مرد و ۱۱۰ زن)، که در محدوده سني ۲۵-۱۹ سال بودند. سوال اصلي تحقيق عبارت بود از: آيا بين آگاهي دانشجويان از عوارض و اثرات قرص هاي اكستازي، ارتکاب جرم، جنسيت و گرايش به مصرف اين مواد رابطه وجود دارد؟ ابزار استفاده شده، پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد متفاوت و با مولفه هاي مختلفي بود که پايايي کلي آن ۰٫۷۵ محاسبه شده است. روش تحقيق، توصيفي، از نوع همبستگي بود. آزمون هاي آماري استفاده شده عبارت بود از همبستگي، رگرسيون چند متغيره، و تي تفاوت. نتايج پژوهش حاكي از تفاوت معنادار بين دو مولفه آگاهي و گرايش به مصرف مواد روانگردان بود. (هر چه آگاهي بيشتر، گرايش به مصرف كمتر). همچنين تحقيق نشان داد هر چه ارتباطات درون خانوادگي ضعيف يا مختل، تحريفات شناختي بالا و موانع محيطي اندک باشد، گرايش به مصرف مواد افزايش مي يابد.