مقاله رابطه بين ابعاد کمال گرايي دانشجويان و روابط مثبت آن ها با ديگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۲ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ابعاد کمال گرايي دانشجويان و روابط مثبت آن ها با ديگران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله روابط مثبت
مقاله کمال گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل عابدين
جناب آقای / سرکار خانم: سيدموسوي پريساسادات
جناب آقای / سرکار خانم: ملحي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين نقش ابعاد سازش يافته و سازش نايافته کمال گرايي در پيش بيني کيفيت روابط بين فردي در دانشجويان بود.
روش: طرح پژوهش از نوع همبستگي بود و ۳۸۱ دانشجو به روش نمونه گيري در دسترس از دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شدند و مقياس هاي کمال گرايي چند بعدي فراست، مارتن، لاهارت و روزنبليت (۱۹۹۰) و روابط مثبت با ديگران ريف (۱۹۸۹) را تکميل نمودند.
يافته ها: يافته ها نشان داد به طور کلي کمال گرايي با روابط مثبت رابطه معناداري دارد، با اين وجود ابعاد سازش يافته آن همچون تمايل به نظم و سازماندهي و معيارهاي فردي داراي رابطه مثبت و ابعاد سازش نايافته آن همچون ترديد در مورد کارها، نگراني در مورد اشتباهات و انتقادگري والدين داراي رابطه منفي با روابط مثبت بين فردي است.
نتيجه گيري: به طور کلي نمي توان کمال گرايي را به عنوان يک عامل منفي در پيش بيني روابط مثبت با ديگران قلمداد کرد و بايد در روابط بين فردي به ابعاد سازش يافته و سازش نايافته آن به طور همزمان توجه نمود.