مقاله رابطه بين الگوهاي ارتباط زوج هاي دانشجو و الگوهاي ارتباط والدين آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين الگوهاي ارتباط زوج هاي دانشجو و الگوهاي ارتباط والدين آنها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط زناشويي
مقاله تعارض زناشويي
مقاله الگوهاي ارتباط
مقاله خانواده اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه رابطه بين الگوهاي ارتباط زوج هاي دانشجو و الگوهاي ارتباط والدين آن ها مورد بررسي قرار گرفت. هدف از مطالعه آزمون فرضيه انتقال بين نسلي الگوهاي ارتباط در مواقع تعارض زناشويي بود. طرح تحقيق توصيفي و از نوع پس رويدادي بود. داده هاي تحقيق به وسيله پرسش نامه الگوهاي ارتباط (CPQ)، كه يك ابزار خودسنجي است و الگوهاي ارتباط زوج را در سه مرحله از تعارض زناشويي براورد مي کند، گردآوري شد.
زوج هاي دانشجوي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران و والدين آنها، جامعه آزمودني هاي اين تحقيق را تشكيل مي دادند. گروه ازدواج، ۱۵۳ زوج را در بر مي گرفت كه از اين ميان ۵۲ زوج دانشجو، ۵۱ زوج را والدين زن و ۵۰ زوج را والدين شوهر تشكيل مي دادند. براي انتخاب آزمودني هاي گروه ازدواج از روش ازدواج گيري غير احتمالي، نوع گلوله برفي استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل همبستگي جزيي تجزيه و تحليل شد. يافته هاي پژوهش غالب فرضيه هاي تحقيق را تاييد نمود. همبستگي مثبت و معنا داري بين الگوي ارتباط سازنده متقابل زوج هاي دانشجو و والدين آن ها وجود داشت (P<0.01). همبستگي مثبت و معنا داري بين الگوي ارتباط اجتناب متقابل زوج هاي دانشجو و والدين آن ها وجود داشت (P<0.05). انتقال بين نسلي الگوي ارتباط توقع، کناره گيري قائل به تفاوت جنسيتي بين زن و شوهر بود: يافته ها نشان داد كه بين الگوي مرد توقع، زن کناره گيري زوج هاي دانشجو و والدين شوهر همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد (P<0.01)، ولي بين الگوي مرد توقع، زن کناره گيري زوج هاي دانشجو و والدين زن، هرچند همبستگي مثبت وجود دارد، اما از لحاظ آماري معنادار نبود. اين امر در مورد الگوي ارتباط زن توقع، مرد کناره گيري حالت عكس داشت. يافته هاي اين پژوهش را مي توان در امر پيش گيري و درمان مشكلات زناشويي به کار گرفت.