مقاله رابطه بين امنيت تصرف و کيفيت مسکن در سکونتگاه غير رسمي اسلام آباد شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين امنيت تصرف و کيفيت مسکن در سکونتگاه غير رسمي اسلام آباد شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکان غير رسمي
مقاله امنيت تصرف زمين
مقاله امنيت تصرف ادراکي
مقاله کيفيت مسکن
مقاله محله اسلام آباد
مقاله کلانشهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، غير رسمي شدن مسکن شهري و ناامني مالکيت توجه بسياري از سازمان هاي جهاني را به خود جلب کرده و منجر به ايجاد مطالعات و جريان هاي فکري جديدي در زمينه ارتقا امنيت تصرف شده است. در اغلب اين مطالعات، بهبود امنيت تصرف زمين براي ارتقا شرايط زندگي خانوارها ضرورري قلمداد شده است. در حال حاضر امنيت تصرف از مفهوم قانوني اوليه خود فاصله گرفته و وارد بحث هاي اجتماعي و روانشناسي شده است. بر اساس اين رويکرد، سه عامل احتمال تخليه، ترس از تخليه و نبود شبکه هاي حمايتي متغيرهاي اصلي تحقيق را تشکيل دادند. ضمن اينکه براي بررسي کيفيت مسکن سه شاخص کالبدي مساحت زيربنا، نوع مصالح و پوشش سقف مورد توجه قرارگرفت. روش تحقيق حاضر از نوع پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين امنيت تصرف و کيفيت مسکن رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد و عامل فقدان شبکه هاي حمايتي از عوامل اصلي در کاهش امنيت تصرف مي باشد.