مقاله رابطه بين اندازه دور گردن با ريسک فاکتورهاي قلبي عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بين اندازه دور گردن با ريسک فاکتورهاي قلبي عروقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دورگردن
مقاله آتروسکلروز
مقاله عوامل خطرزا
مقاله شاخص هاي آنتروپومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عجم زيبد زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي قلبي عروقي که از شايع ترين عوامل مرگ و مير در جهان است، با بررسي برخي از شاخص هاي آنتروپومتري قابل شناسايي و پيشگيري مي باشد. تاکنون رابطه شاخص هاي آنتروپومتري زيادي با عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه شاخص جديد آنتروپومتري که داراي سهولت و دقت اندازه گيري بيشتري باشد، مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۱۷۹ مرد و زن سالم و غيرفعال مراجعه کننده به بخش قلب و عروق بيمارستان امام رضا (ع) در مشهد که با تشخيص متخصص قلب و عروق بيماري آنها تاييد شده بود، انجام شد. مقادير شاخص هاي آنتروپومتري (دور گردن، دور کمر، وزن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به دور باسن) و عوامل خطرزاي آتروسکلروز (ليپيدها و گلوکز) اندازه گيري شد. سپس رابطه بين شاخص هاي آنتروپومتري با عوامل خطرزاي بيماري قلبي و عروقي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که در زنان دور گردن باVLDL ،TG ، TC/HDL وTG/HDL ، دور کمر با گلوکز، TG وVLDL ، شاخص توده بدن با TC/HDL و TG/HDL و نسبت دور کمر به دور باسن با گلوکز همبستگي مثبت و معني داري دارد (P<0.05) .در مردان دور گردن باLDL ، VLDL، TG،TC،  TC/HDL و TG/HDL  دور کمر باLDL ، LDL/HDL، VLDL، TG، TC/HDL، TC و TG/HDL همبستگي مثبت و نسبت دور کمر به دور باسن با HDL همبستگي منفي و معني داري دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه دور گردن و دور کمر دقت بسيار بالاتري نسبت به ساير شاخص ها در پيشگويي خطر بيماري آتروسکلروز دارند، بنابراين مي توان در زنان و مردان ميانسال براي پيشگويي خطر آتروسکلروز از اين شاخص هاي آنتروپومتري بخصوص دور گردن که ساده تر مي باشد، استفاده نمود.